Regulamin Bonów Podarunkowych wydawanych i realizowanych w sklepach stacjonarnych należących do Kontri sp. z o.o.

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.

II. DEFINICJE

 1. Bon Podarunkowy - bon wydany na okaziciela w formie plastikowej karty, sprzedawany przez Kontri sp. z o.o. w należących do spółki Sklepach stacjonarnych, uprawniający jego Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży przez Kontri sp. z o.o. w Sklepach stacjonarnych oraz online w Sklepie internetowym kontri.pl, a odbierane i opłacane w Sklepach stacjonarnych.
 2. Nabywca - osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego w Sklepie stacjonarnym należącym do Kontri sp. z o.o.
 3. Posiadacz - osoba realizująca Bon Podarunkowy.
 4. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.
 5. Sklep stacjonarny - sklep stacjonarny należący do Kontri sp. z o.o., w którym oferowane są do sprzedaży towary i Bony Podarunkowe. Sklepy mieszczą się przy ul. Białówny 6/7 w Białymstoku oraz przy ul. Mickiewicza 1A/8 w Ełku.
 6. Sklep internetowy kontri.pl - sklep internetowy należący do Kontri sp. z o.o. funkcjonujący pod adresem: kontri.pl
 7. Data aktywacji - data uiszczenia przez Nabywcę ceny nabycia Bonu Podarunkowego (tj. data zakupu).
 8. Towar - produkt przedstawiony do sprzedaży w Sklepie stacjonarnym lub internetowym mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego.
 9. Wydawca - oznacza Kontri Sp. z o.o., ul. Jacka Kuronia 3, 15-569 Białystok, NIP: 9661848306, REGON: 200084060, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000258273.

III. WARUNKI OGÓLNE

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za Towary nabywane przez Posiadacza.
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nabywanego Bonu Podarunkowego.
 3. Nabywca może nabyć Bon Podarunkowy za dowolną kwotę nie mniejszą niż 1 złotych, która zostanie zapisana w systemie Wydawcy na danym Bonie Podarunkowym. Płatność za Bon Podarunkowy może zostać zrealizowana gotówką lub kartą płatniczą. Nie ma możliwości zapłaty za Bon Podarunkowy innym Bonem Podarunkowym. Wartość bonu zostaje uwidoczniona na Bonie Podarunkowym poprzez wpisanie tej wartości na wydawanym Bonie Podarunkowym.
 4. Bonu Podarunkowego nie można zasilać kolejnymi środkami pieniężnymi.
 5. Bon Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie do nabywania Towarów w Sklepach stacjonarnych Kontri sp. z o.o. lub przy płatności w Sklepach stacjonarnych Kontri sp. z o.o. za zamówienia złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego kontri.pl z odbiorem osobistym i płatnością w Sklepie stacjonarnym.
 6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 7. Termin ważności Bonu Podarunkowego wynosi 12 miesięcy liczonych od daty aktywacji Bonu Podarunkowego.
 8. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu Bonu Podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego Posiadacza lub Nabywcy wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 9. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego niewykorzystane środki znajdujące się na danym bonie zostaną zaewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT wydawany jest w momencie zakupu towarów i zapłaty za nie Bonem Podarunkowym.
 11. Do Bonów Podarunkowych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

IV. REALIZACJA BONU PODARUNKOWEGO

 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na Towary dostępne w ofercie Sklepów stacjonarnych oraz Sklepu internetowego kontri.pl.
 2. Płatności Bonem Podarunkowym można dokonać w każdym ze Sklepów stacjonarnych należących do Kontri sp. z o.o., niezależnie od miejsca jego nabycia.
 3. Każdy Bon Podarunkowy wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy.
 4. Płatność Bonem Podarunkowym można realizować wielokrotnie w terminie określonym w pkt. I.6. (nie musi on zostać wykorzystany jednorazowo - przy jednej transakcji) do całkowitego wykorzystania wartości Bonu Podarunkowego. Nadwyżkę ceny nabycia ponad kwotę wynikającą z wartości Bonu Podarunkowego można opłacić innymi dostępnymi metodami płatności (np. kartą, gotówką) lub innym Bonem Podarunkowym. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego w terminie określonym w pkt. I.6. Wydawca nie zwraca różnicy.
 5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Nabywcę i Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
 6. Nabywca i Posiadacz są zobowiązani dbać o należyty stan techniczny Bonu Podarunkowego. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży Towarów na podstawie Bonów Podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa Nabywcy lub Posiadacza do otrzymania bonu zastępczego.
 7. Bon Podarunkowy wydawany jest na okaziciela.
 8. Bony Podarunkowe łączą się z innymi kuponami rabatowymi oraz akcjami promocyjnymi w ramach jednego zamówienia.
 9. Saldo Bonu Podarunkowego oraz termin ważności Nabywca lub Posiadacz może sprawdzić w każdym Sklepie stacjonarnym Wydawcy.

V. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Dokonując zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie z użyciem Bonu Podarunkowego Posiadacz otrzyma zwrot równowartości zapłaconej kwoty w postaci nowego Bonu Podarunkowego o wartości zwrotu. Wydawca zwraca pełną kwotę za zakupiony a zwracany Towar w formie nowego Bonu Podarunkowego niezależnie od uprzedniej płatności Bonem Podarunkowym i inną formą płatności np. gotówką, kartą.
 2. Zwrotu można dokonać jedynie w Sklepie stacjonarnym, w którym dokonano zakupu Towarów.
 3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Reklamacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 14.12.2022 r.
 2. Nabywca Bonu Podarunkowego jak również Posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 3. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że Nabywca Bonu Podarunkowego jak również Posiadacz Bonu Podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia Posiadaczy Bonów Podarunkowych już wydanych.
 5. Zmiany, o których mowa powyżej wchodzą w życie po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu na stronie kontri.pl oraz w Sklepach stacjonarnych w nowym brzmieniu.
pixel