Polityka prywatności

Polityka mediów społecznościowych

1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1.2. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu.

1.3. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

1.4. Użytkownik klikając w linki zamieszczone na stronie internetowej sklepu może zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które są administrowane lub stanowią usługę świadczoną przez podmioty niezależne od Kontri sp. z o.o. W takim przypadku proces przetwarzania danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty – np. w polityce prywatności właściwej dla usług lub aplikacji dostępnych w ramach zewnętrznych stron internetowych lub serwisów. W takim wypadku Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych podmiotów (np. Facebook, Instagram etc.).

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Kontri sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Jacka Kuronia 3, 15-569 Białystok, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258273, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy 350 000 zł, NIP 9661848306, REGON 200084060, e-mail: sklep@kontri.pl, zwana dalej „Kontri sp. z o.o.”

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych

3.1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Kontri sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu (np. Konto Klienta, zamówienie newslettera), musi wypełnić odpowiedni formularz i podać wymagane dane osobowe.

3.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zamówienia lub świadczenia na rzecz Użytkownika usług za pośrednictwem Sklepu.

3.3. Podstawą weryfikacji zarejestrowanego Klienta w sklepie Kontri sp. z o.o. jest adres e-mail podany w trakcie rejestracji oraz indywidualne hasło Klienta. Kontri sp. z o.o. zaleca należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. W procesie rejestracji klient wybiera hasło, które nie może być krótsze niż 10 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków; wymagane jest aby hasło zawierało litery i cyfry lub znaki specjalne.

3.4. Kontri sp. z o.o. niniejszym informuje, iż nigdy nie żąda podania adresu email i hasła w treści e-maila czy też w innym miejscu niż formularz rejestracji / logowania na stronie internetowej.

3.5. Zabronione jest podawanie danych osobowych o charakterze bezprawnym.

3.6 Kontri sp. z o.o. przetwarza także dane zbierane podczas aktywności Użytkownika/Usługobiorcy na stronie sklepu internetowego m.in. odwiedzane strony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług (np. historie zakupów, wyszukiwanie produktów). Przetwarzanie przez Kontri sp. z o.o. opisanych powyżej danych zapisanych w plikach cookies w urządzeniu Użytkownika i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas aktywności w usługach ) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez urządzenie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonych przez Kontri sp. z o.o. drogą elektroniczna usług obejmujących udostępnianie treści w ramach naszych stron. Kontri sp. z o.o. informuje, że zgromadzonych danych nie sprzedaje ani też nie przekazuje podmiotom trzecim w innych celach niż uzasadniony interes Kontri sp. z o.o.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • prowadzenia marketingu, w tym kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do przesyłania m.in. ofert promocyjnych i rabatów, przypomnienia o niedokończonym zamówieniu oraz zapewnienia Usługobiorcy spersonalizowanych ofert na stronach internetowych osób trzecich - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • oceny i poprawy skuteczności naszych kampanii marketingowych, monitorowania wydajności naszej strony internetowej oraz ciągłego poszukiwania możliwości poprawy strony internetowej www.kontri.pl - na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • rejestracji konta w sklepie i logowania Użytkownika, podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy (np. odpowiedź na pytania dotyczące produktów) realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży, obsługi płatności, dostawy zamówienia, informowania o statusie zamówienia (w postaci wiadomości SMS i/lub e-mail), obsługi procesu reklamacji – w związku z zawarciem i wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • związanych z: przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na podstawie ustawy AML, z rachunkowością i podatkami, w celach archiwalnych - w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prowadzenia marketingu; profilowania; celach analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności (między innymi strony internetowej w tym jej struktury i zawartości) i świadczonych usług,-, utrzymania integralności naszych systemów informatycznych; planowania biznesowego, raportowania i prognozowania oraz optymalizacji działalności - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na stronie Sklepu, w celu opieki nad Użytkownikami Sklepu oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami,- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

5. Przekazywanie danych osobowych.

5.1. Kontri sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom, z którymi ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Kontri sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw Kontri sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, oraz realizacji uzasadnionego interesu Kontri sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Kontri sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Kontri sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Kontri sp. z o.o.

5.2. Kontri sp. z o.o., może przekazać dane organom nadzorującym, sądom, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane np. organom podatkowym i organom ścigania, niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom).

5.3. Dane osobowe Użytkownika będą powierzane przez Kontri sp. z o.o., w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, firmom windykacyjnym, firmom świadczącym usługi księgowe, kancelariom prawnym, firmom informatycznym, serwisom oprogramowania, firmom świadczącym usługi: najmu serwerów, chat on-line, bramki sms.

6. Przekazywanie odbiorcom spoza EOG

Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza EOG w tzw. państwach trzecich. W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji UE stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla odnośnego kraju lub uzgodnienia z odbiorcą tzw. standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej).

7. Środki techniczne stosowane przez Kontri sp. z o.o oraz czas przechowywania danych osobowych

7.1. Kontri sp. z o.o zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

7.2 Dane osobowe będą przechowywane przez Kontri sp. z o.o i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla obowiązujących przepisów podatkowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych uzależnione jest jedynie od udzielenia zgody, wtedy dane przetwarzane są do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę.

8. Newsletter wysyłany drogą elektroniczną

W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS o promocjach, wyprzedażach i nowościach, jego dane są wykorzystywane m.in. w celu realizacji usługi newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym na podane adresy e-mail lub numery telefonów). Każdy Użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email przez samodzielną zmianę w ustawieniach Konta Klienta, poprzez kliknięcie linku “wypisz się” na stronie www.kontri.pl, kliknięcie odpowiedniego odnośnika, dostępnego w newsletterze przesłanym na adres e-mail lub poprzez wysłanie wiadomości do Kontri sp. z o.o. na adres rodo@kontri.pl.

Wysyłka tego rodzaju biuletynów drogą mailową lub sms odbywa się na podstawie wyraźnej zgody, udzielonej przez Użytkownika, odrębnie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Ze względów bezpieczeństwa Kontri sp. z o.o. korzysta przy tym z procedury podwójnego sprawdzania procesu rejestracji (double opt-in): Przesyłamy Użytkownikom newsletter drogą mailową dopiero po uprzednim potwierdzeniu przez Użytkownika faktu wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych i informacji handlowych.

Wysyłka wiadomości marketingowych i informacji handlowych może w niektórych przypadkach odbywać się za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, któremu przekazujemy w tym celu adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkownika. W tego rodzaju przypadkach przetwarzanie danych odbywa się w imieniu Kontri sp. z o.o. Użytkownik w dowolnym momencie złożyć sprzeciw wobec powyższego wykorzystywania Państwa adresu e-mail poprzez wysłanie wiadomości na podany poniżej adres kontaktowy.

Dostawca usług mailingowych może używać danych odbiorców w formie pseudonimizowanej, tzn. bez przyporządkowania do Użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy usług, np. do technicznej optymalizacji mailingu oraz prezentacji newslettera, bądź do celów statystycznych. Dostawca usług mailingowych nie wykorzystuje jednak danych odbiorców newslettera do bezpośredniego kontaktu z nimi, ani nie przekazuje tych danych podmiotom trzecim.

9. Automatyczne zbieranie i wykorzystywanie danych

a) Pliki cookies (ciasteczka)

Witryna Kontri.pl może wykorzystywać pliki cookies.

Blokowanie plików cookies

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. Dodatkowo przycisk umieszczony wyżej „Ustawienia Cookies”, pozwala Użytkownikom/Usługobiorcom dostosować pliki cookie do własnych preferencji. Kontri sp. z o.o. wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Kontri sp. z o.o., poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Kontri sp. z o.o. informuje jednak Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

b) Pozostałe narzędzia służące zbieraniu, analizie i wykorzystywaniu danych:

Kontri sp. z o.o. może zbierać dane Użytkowników przy pomocy następujących narzędzi:

 • marketing automation (e-mail, sms, powiadomienia push);
 • retargetingu;
 • oprogramowania służącego do testowania stron internetowych;
 • narzędzi marketingowych analizujących zachowanie Użytkowników na stronie oraz efektów marketingu internetowego;
 • narzędzi marketingowych do automatyzacji rekomendacji produktowych;
 • wyszukiwarki produktów;
 • komunikatorów online;
 • systemu zarządzania relacjami z klientem;
 • map (lokalizacja) np. OpenStreetMap;
 • usług płatniczych np. Payu;
 • w celach wykonania umowy, analitycznych, statystycznych i marketingowych.

Wyżej wymienione usługi pomagają Administratorowi m.in. prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

9. Profilowanie w sklepie internetowym

9.1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

9.2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.

10. Uprawnienia Użytkownika

10.1. Użytkownikowi przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, Użytkownicy uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.2. Ponadto, Użytkownik ma prawo do:

 • Żądania dostępu do danych osobowych- osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Kontri sp. z o.o dostarczy Użytkownikom na żądanie kopię ich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które Użytkownik zwróci się do Administratora, Kontri sp. z o.o może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;
 • Sprostowania danych osobowych- Użytkownik ma prawo do sprostowania danych osobowych, którego jego dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • Usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym")- Użytkownik ma prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Kontri sp. z o.o ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe;
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych- w takim przypadku, Kontri sp. z o.o na żądanie Użytkownika może ograniczyć przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie do określonych celów;
 • Przenoszenia danych osobowych- pod pewnymi warunkami Użytkownik prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, przetwarzane przez Kontri sp. z o.o., ma on również prawo wnioskować o przesłanie tych danych osobowych innemu podmiotowi;
 • Sprzeciwu- w pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych.

10.3. W przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych.

10.4. Żądania dotyczące realizacji praw podmiotów danych można złożyć w formie pisemnej na adres Administratora podany w niniejszej Polityce.

11. Inne

11.1. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy usługi przesyłania wiadomości marketingowych i informacji handlowych.

11.2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt: Kontri sp. z o.o, pod adresem: ul. Jacka Kuronia 3 15-569 Białystok lub pod adresem e-mail: rodo@kontri.pl.

11.3. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych).

11.4. Po każdorazowej transakcji Kontri sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe, w postaci adresu e-mail, w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu. Celem zbadania opinii o poziomie zadowolenia z prowadzonego zakupu Kontri sp. z o.o. korzysta z zewnętrznego usługodawcy np. Opineo.pl czy też Google.

11.5. Polityka znajduje się na stronie: https://www.kontri.pl/pl/privacy-and-cookie-notice.html

pixel