Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 1. Określone w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Sprzedający – KONTRI sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Handlowej 6f, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258273, kapitał zakładowy 350.000 PLN, adres mailowy: sklep@kontri.pl
  2. Operator – Kontri Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Handlowej 6f, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258273, kapitał zakładowy 350.000 PLN, adres mailowy: sklep@kontri.pl
  3. Kupujący – podmiot, który złożył zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem,
  4. Strona Internetowa – strona www.kontri.pl
  5. Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej,
  6. Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie z wzorem zamieszczonym na Stronie Internetowej, stanowiące ofertę zawarcia umowy
  7. Przyjęcie Zamówienia do realizacji – informacja wysłana do Kupującego, że jego zamówienie zostało przyjęte do realizacji, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenie jest skuteczne, jeżeli Kupujący nie złoży zastrzeżeń co przesłanego mu regulaminu w terminie 1 dnia.
  8. Dostępność Towaru – znajdowanie się Towaru na magazynie Sprzedającego lub osób z nim współpracujących w chwili umieszczania przez niego informacji o Towarze na stronie internetowej;
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Operatora zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli:
  1. osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie Internetowej oraz
  2. złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego
 4. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania Ofert.
 5. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia.
 6. Za termin płatności uważa się wpłynięcie środków na rzecz Sprzedającego.
 7. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.
 8. W przypadku, gdy Kupującym jest konsument, termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia, chyba że strony określą inny termin realizacji Zamówienia.
 9. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym.
 10. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, wraz z Towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.
 11. Koszty przesyłki Towaru i inne wskazane w formularzu zamówienia ponosi Kupujący.
 12. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 10 dni przez wysłanie pisemnego oświadczenia, licząc od daty dostarczenia towaru do Kupującego. Oświadczenie można złożyć wysyłając mail na adres sklep@kontri.pl, lub drogą pocztową na adres do korespondencji: Kontri Sp. z o.o., ul. Handlowa 6f, 15-399 Białystok. W tym przypadku to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Towary są objęte gwarancją producenta.
 13. W przypadku gdy Towar ma wadę należy go dostarczyć na adres Kontri Sp. z o.o, ul. Handlowa 6f, 15-399 Białystok i opisać wadę. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 14. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności.
 15. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego i Kupujący zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki Towaru.
 16. Towary objęte Promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji
 17. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:
  1. Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnie transakcji
  2. Sprzedający nie ma zamówionego Towaru,
  3. Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.
 18. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest Kontri Sp. z o.o., ul. Handlowa 6f , 15-399 Białystok,
  2. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
  3. ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,
  4. udostępnienie danych jest dobrowolne,
  5. dane są zabezpieczane w sposób opisany na Stronie Internetowej.
 19. Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych w celu realizacji Zamówienia.
 20. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień.
 21. Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.
 22. Formularz Zamówienia i Przyjęcie zamówienia do realizacji są przechowywane w formie elektronicznej i zostaną udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.
 23. Prawem właściwym jest prawo polskie
 24. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów, w tym w szczególności pkt 7, 14 nie dotyczą konsumentów.