Regulamin konkursu

KONKURS “14 urodziny Kontri.pl” - Regulamin

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „14 urodziny Kontri.pl” (dalej: „Konkurs”).

§ 1 Postanowienia ogólne

1.    Konkurs prowadzony będzie na stronie Kontri.pl pod adresem https://www.kontri.pl

2.    Organizatorem Konkursu jest Kontri Sp. z o.o. ul. Jacka Kuronia 3, 15-569 Białystok

NIP: 9661848306 REGON: 200084060 (dalej „Organizator”).

3.    Konkurs przeprowadzany będzie w dniach 27.06.2020r. – 30.06.2020r. (dalej: Okres Trwania Konkursu).

4.    Konkurs przeprowadzany jest w Internecie za pośrednictwem strony internetowej https://www.kontri.pl.

5.    Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 612).

6.    Przed wzięciem udziału w niniejszym Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

7.    Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.    W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej Przewodniczącego.

§ 2 Uczestnicy konkursu

1.    W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnik”).

2.    Uczestnik nie może być w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązany z Organizatorem.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

4. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zakupów w dniach 27.06.2020r. – 30.06.2020r. na stronie https://www.kontri.pl o wartości minimum 99 zł brutto, bez kosztów dostawy oraz odpowiedź na zadanie konkursowe.

5.    Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.

§ 3 Zadanie konkursowe

1.    W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać zakupów zgodnie z § 2 pkt. 4 oraz wykonać zadanie konkursowe i przesłać je wraz z numerem zamówienia do Organizatora Konkursu. Zadanie konkursowe: "Napisz życzenia urodzinowe z okazji 14 urodzin Kontri.pl"

2.    Odpowiedź na pytanie wraz z numerem zamówienia należy przesłać na adres: konkurs@kontri.pl w tytule wiadomości wpisując KONKURS.

3.    Zgłoszenia należy wysyłać do 30.06.2020 r. do godz. 23:59.

§ 4. Nagrody w Konkursie

1.   Do wygrania jest 10 nagród rzeczowych.

$ 1. 10 kompletów marki Obsessive w rozmiarach S/M i L/XL

$ 1.1 Nagrody wysyłamy losowo, zgodnie z podanym przez uczestnika rozmiarem.

2.    Spośród Odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu zgodnie z punktem § 3, Komisja wybierze Zwycięzców. Każdemu Zwycięzcy przysługuje Nagroda.

3.    Jedna osoba może wygrać maksymalnie 1 Nagrodę.

4.    Fundatorem Nagród jest Organizator.

5.    Zwycięzcom nie przysługuje prawo żądania zamiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.

6.    Komisja Konkursowa będzie się kierować następującymi kryteriami wyboru najlepszych Odpowiedzi: zgodności z tematem, oryginalności ujęcia, doborem środków artystycznego wyrazu.

7.    Po zakończoniu Konkursu, Organizator w ciągu 7 dni ogłosi wyniki na stronie https://www.kontri.pl. Organizator poinformuje także Zwycięzców o wygranej w wiadomości mailowej.

8.    W przypadku podania przez Uczestnika błędnych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostanie do rozstrzygnięcia przez Organizatora.

9.    Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.

10.    Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie zadań konkursowych:

a.    niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

b.    zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

c.    naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

§ 5. Reklamacje

1.    Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Organizatora.

2.    W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.

3.    Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 6. Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych jest Kontri Sp. z o.o. ul. Jacka Kuronia 3, 15-569 Białystok

2.    Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych- rodo@konti.pl

3.    Dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie do przeprowadzenia Konkursu pt. "14 urodziny Kontri.pl", w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.    Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami lub do wycofania zgody.

5.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6.    Pani/Pan przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody w oparciu o przepisy prawa.

9.    Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane .

10.    Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

- imię i nazwisko,

- adres,

- adres e-mail.

11.    Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:

- numer telefonu.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.    Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.kontri.pl

2.     Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

3.    Uczestnik nie ma prawa do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykorzytsania pracy Konkursowej przez Organizatora w celach reklamowych.